openSUSE:Licence

Přejít na: navigace, hledání

LICENČNÍ UJEDNÁNÍ openSUSE® 13.1

Toto je neoficiální překlad licence openSUSE 13.1 do češtiny. Není to právní stav distribučních podmínek openSUSE 13.1 - právně závazný je pouze původní anglický text licence openSUSE 13.1. Přesto věříme, že tento překlad pomůže česky mluvícím lidem tuto licenci lépe pochopit.

Toto ujednání řídí stahování, instalaci nebo používání openSUSE 13.1 a jeho aktualizací, a to nezávisle na mechanismech doručení. openSUSE 13.1 je kolektivní práce pod Copyrightovým zákonem Spojených států amerických. Kromě následujících podmínek vám Projekt openSUSE propůjčuje licenci k této kolektivní práci v souladu s GNU General Public License verze 2. Stažením, instalací nebo používáním openSUSE 13.1 souhlasíte s podmínkami tohoto ujednání.

openSUSE 13.1 je modulární operační systém Linux, který se skládá ze stovek softwarových součástí. Licenční ujednání pro každou součást se za normálních okolností nachází ve zdrojovém kódu dané součásti. S výjimkou některých souborů obsahujících ochrannou známku „openSUSE“, o kterých se hovoří níže, licenční podmínky součástí vám umožňují tyto součásti kopírovat a znovu distribuovat. S možnou výjimkou některých firmwarových souborů vám licenční podmínky součástí umožňují tyto součásti kopírovat, upravovat a znovu distribuovat, jak ve formě zdrojového a binárního kódu. Toto ujednání neomezuje ani nenahrazuje práva licenčních podmínek ani jedné součásti.

openSUSE 13.1 a všechny jeho součásti, včetně zdrojového kódu, dokumentace, vzhledu, struktury a uspořádání, jsou licencovány Projektem openSUSE a dalšími a jsou chráněny autorským i jinými zákony. Právní nárok k openSUSE 13.1 a všem součástem, nebo k jakékoliv kopii, zůstává výše uvedeným nebo poskytovatelům licence, s výhradou příslušné licence. Ochranná známka „openSUSE“ je ochrannou známkou SUSE, LLC. ve Spojených státech amerických a dalších zemích a je používána se svolením. Toto ujednání vám umožňuje distribuovat nezměněné nebo změněné kopie openSUSE 13.1 s použitím ochranné známky „openSUSE“ za podmínek, že budete dodržovat pravidla ochranné známky Projektu openSUSE, která se nachází na stránce http://en.opensuse.org/Legal. Musíte při distribuci openSUSE 13.1 dodržovat tato pravidla ochranné známky, bez ohledu na to, že bylo openSUSE 13.1 upraveno.

Vyjma případů výslovně uvedeným v tomto ujednání nebo licenci pro každou komponentu, K MAXIMÁLNÍMU ROZSAHU UMOŽNĚNÉM PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM, OPENSUSE 13.1 A SOUČÁSTI JSOU POSKYTOVÁNY A LICENOVÁNY „JAK JSOU“ BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VLASTNICTVÍ, NEPORUŠENÍ NEBO VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. Projekt openSUSE nezaručuje, že funkce obsažené v openSUSE 13.1 budou odpovídat vašim požadavkům nebo že provoz openSUSE 13.1 bude zcela bezchybný nebo přesně takový, jak je popsáno v průvodní dokumentaci. POUŽÍVÁNÍ OPENSUSE 13.1 JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO.

K MAXIMÁLNÍMU ROZSAHU UMOŽNĚNÉM PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM, PROJEKT OPENSUSE (A JEHO POSKYTOVATELÉ LICENCÍ, FILIÁLKY A ZAMĚSTNANCI) NENÍ ZODPOVĚDNÝ ZA VÁM ZPŮSOBENÉ ŠKODY, VČETNĚ PŘÍMÉ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, UŠLÝ ZISK NEBO ZE ZTRÁTY ÚSPOR VYPLÝVAJÍCÍCH Z POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVÁNÍ OPENSUSE 13.1, VČETNĚ TOHO, POKUD BYL PROJEKT OPENSUSE OZNAČEN JAKO PŘÍČINA TĚCHTO ŠKOD. V SOUDNÍM ŘÍZENÍ TOTO OMEZUJE VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ŠKOD PROJEKTU OPENSUSE (A JEHO POSKYTOVATELŮM LICENCE, FILIÁLKÁM A ZAMĚSTNANCŮM) NA CELKOVOU ODPOVĚDNOST V LIMITU DO $50 AMERICKÝCH DOLARŮ, NEBO POKUD LIMITOVÁNÍ NENÍ MOŽNÉ, JE LIMITOVÁNO V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE.

Jak je vyžadováno zákonen Spojených států amerických prohlašujete a zaručujete, že: (a) chápete, že openSUSE 13.1 podléhá kontrole vývozu v rámci Exportním správním regulím („EAR“), které jsou dány a vynucovány americkým ministerstvem obchodu, průmyslu a bezpečnosti; (b) se nenacházíte v žádné zakázané cílové zemi nebo zvláště zakázané pod regulací se sankcemi EAR nebo Spojených států amerických; (c) nebudete vyvážet, převážet nebo přenášet openSUSE 13.1 do žádné zakázané destinace, předmětu nebo jednotlivci bez potřebného povolení exportu nebo povolení vlády Spojených států amerických; (d) nebudete používat nebo přenášet openSUSE 13.1 pro používání v jakékoliv citlivé jaderné, chemické nebo biologické zbrani nebo raketové technologii pro konečné použití bez povolení vládou Spojených států amerických prostřednictvím nařízení nebo zvláštní licencí; (e) chápete, že jiné země, narozdíl od Spojených států, mohou omezovat dovoz, používání nebo vývoz šifrovacích produktů, a že pouze vy budete zodpovědní za svolení s takovým dovozem, používáním a vývozní omezení.

Je-li některé ustanovení tohoto ujednání považováno na nevymahatelné, pak neovlivní vynutitelnost zbývajících ustanovaní. Toto ujednání se řídí zákony Státu Utah a Spojených států amerických, bez ohledu na jakýkoliv konflikt ustanovení zákona, vyjma toho, že neplatí pro Meznárodní prodej zboží podle Konvencí Organizace spojených národů. Toto ujednání stanovuje celé pochopení a ujednání mezi vámi a Projektem openSUSE v jeho záležitostech a může být změněno pouze písemně s podpisem obou stran. Žádné vzdání se práva pod tímto ujednáním nebude závazné, dokud nebude písemně, podepsané náležitým pověřeným představitelem strany. Žádné vzdání se kteréhokoliv minulého nebo současného práva vyplývajícího z porušení nebo neplnění ujednání nebude považováno jako vzdání se budoucího práva vyplývajícího z tohoto ujednání. Používání, duplikace nebo popis vládou Spojených států amerických je s výhradou omezení ve směrnicích FAR 52.227-14 (červen 1987) Náhrada III (červen 1987), FAR 52.227-19 (červen 1987), nebo DFARS 252.227-7013 (b)(3) (listopad 1995) nebo v příslušných následných odstavcích.

Copyright © 2008-2013 Projekt openSUSE. Všechna práva vyhrazena. "SUSE" a "openSUSE" jsou registrované ochranné známky SUSE LLC, nebo jeho poboček, který založil, sponzoruje a označuje Projekt openSUSE. "Linux" je registrovaná ochranná známka Linuse Torvaldse. Všechny ostatní ochranné známky náleží jejich odpovídajícím vlastníkům.